Haworthia truncata hybrid Seiko (Reverse variegate)

Haworthia truncata hybrid Seiko (Reverse variegate)


 Truncata Haworthia 'Seiko Nishiki'Tecnologia do Blogger.